GDPR POLITIKA / ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT


1. Elkötelezettségünk személyes adatainak kezelését illetően


1.1. A Teilor a személyes adatokat a jelen adatvédelmi szabályzattal ("GDPR politika") összhangban, a vonatkozó jogszabályok alapján kezeli.


1.2. A GDPR Politika a 2018. május 25-től hatályos, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (“Általános adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR“) 2016/679 Rendelet, valamint a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezésein alapszik.


1.3. A GDPR szabályzat meghatározása szerint a személyes adat „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható“


1.4. A Teilor vállalja, hogy a szükséges gondossággal jár él annak érdekében, hogy a sokásos tevékenysége során kezelésre kerülő valamennyi személyes adat tekintetében, a legmagasabb szintű titoktartási és átláthatósági követelményeket, szabályokat alkalmazza.


1.5. Kérjük tekintse át a GDPR szabályzatot kiegészítő Cookie-k használatára vonatkozó szabályzatot, a Videófelügyeleti szabályzatot, illetve a Kikötések és Feltételek előírásait is, amelyek szintén megtalálhatók a www.teilor.hu weboldalon.


1.6. A személyes adatainak kezelésé tekintetében bármilyen információ írásban kérhető a fenti bejegyzett székhelyünk címét vagy a gdpr@teilor.hu elektronikus elérhetőségunket használva.


2. Megállapodás


2.1. Szolgáltatásaink igénybevétele a jelen GDPR szabályzat rendelkezéseinek hatálya alá esik. Szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja ezen GDPR szabályzat feltételeit. A GDPR szabályzat célja az, hogy tájékoztassa ügyfeleinket a személyes adatok gyűjtése, tárolása és feldolgozása tekintetében.


3. Az általunk gyűjtött személyes adatok kategóriái


Honlapunk felkeresése során a felhasználő következő személyes adatai kerülhetnek kezelésre:


• a weboldalunkon tett látogatás részletei (erről további tájékoztatás végett javasoljuk, hogy tekintse át a Cookie-k használatára vonatkozó szabályzatot);


• egyéb adatok, amelyeket a látogató továbbít részünkre, amikor kérelmet add be a honlapunkon, vagy e –mail, illetve telefon útján.


• a számla kiállításához szükséges adatok, valamint egyéb releváns adatok.


4. A személyes adatok gyűjtésének módja


4.1. Adatait leggyakrabban a www.teilor.hu weboldal felkeresése, online rendelés elindítása, fizikai üzletünkben történő rendelés leadása, Teilor alkalmazások használata vagy fizikai üzleteink látogatása során gyűjtjük.


4.1.1. Az olyan személyes adatokat, mint a családi és utónév, e-mail cím, telefonszám, annak érdekében gyűjtjük és dolgozzuk fel, hogy levelezést vagy kommunikációt folytathassunk ügyfeleinkkel. Így, ha e-mailben vagy telefonon nyújt be kérelmet, akkor az Ön adatait feldolgozzuk annak teljesítése érdekében.


4.1.2. Ebben az összefüggésben, ha az Ön kérelmében foglalt helyzet megköveteli, akkor továbbíthatjuk az elérhetőségi adatait a pénzügyi és kormányzati intézmények, közlekedési vállalatok vagy a postahivatal részére.


4.2. Gyűjtjük az Ön felénk intézett kapcsolatfelvételi kérelem kapcsán elérhető személyes adatait.


4.2.1. Gyűjtjük az olyan személyes adatokat, mint a családi és utónév, e-mail cím, telefonszám, szerződéskötés iránti érdeklődés, annak következtében, hogy Ön kérte a kapcsolatfelvételt, illetve kitöltötte a weboldalon található mezőket.


4.2.2. Ebben a tekintetben tanácsadóink felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy további tájékoztatást nyújtsanak.


4.2.3. A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése után adatait importáljuk a Teilor adatbázisba.


4.2.4. Amennyiben egyértelműen hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait a Teilor marketing célokra, illetve hírlevél küldés, termékeink, szolgáltatásaink vagy rendezvényeink, általunk szervezett nyereményjátékok vontakozásában tájékoztatás céljára kezelje, a Teilor vagy a cég megbízottja feldolgozza adatait.


5. A személyes adatok feldolgozásának célja


A következő célokra gyűjthetünk és dolgozhatunk fel személyes adatokat:


• termékeink és szolgáltatásaink kinálata;


• meghívólevelek küldése általunk szervezett rendezvényekre;


• jogszabályban előírt kötelezettségeink teljesítése (például a könyvviteli nyilvántartás és a bizonyító dokumentumok megőrzésére vontakozó kötelezettségeink);


• szolgáltatásaink, illetve kommunikációs tevékenységünk felmérése, javítása;


• a weboldalak és egyéb információs rendszerek biztonságának védelme, illetve azok kezelése, a biztonsági fenyegetések, csalások vagy más bűnözői vagy rosszindulatú tevékenységek megelőzése és felderítése;


• harmadik feleknek történő továbbítása, ha kifejezetten hozzájárult ehhez;


• marketingkampányok, fogyasztói felmérések, piacelemzések, tombolajátékok, nyereményjátékok vagy egyéb promóciós tevékenységek vagy rendezvények lebonyolítása, amennyiben ehhez kifejezetten hozzájárult;


• a helyiségek fizikai biztonságának biztosítása, a vonatkozó jogszabályi előírások szerint;


• a hatóságokkal való kapcsolatok keretében, a polgári és büntetőjog területén alkalmazandó jogi szabályok szerint;


• a fentiek bármelyikével kapcsolatos és /vagy kiegészítő célokra, vagy bármely más célra, amelyre személyes adatait rendelkezésünkre bocsátották.


6. Direkt marketing


6.1. Szolgáltatásainkat kináljuk Önnek és más személyeknek is. Az ügyfelek adatait felhasználva küldjük a meghívókat és kommunikációinkat, amelyek az általunk kínált termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítik.


6.2. Bármikor leiratkozhat a marketinginformációkat tartalmazó levelekről, ha megnyitja a leiratkozási linket, amelyet minden ilyen típusú kommunikációban megtalálható, vagy ha írásos kérelmet küld a fent feltüntetett székhely címére vagy a következő elektronikus elérhetőségünkre : gdpr@teilor.hu


6.3. Felhívjuk figyelmét, hogy leiratkozási kérelem esetén akár még 48/72 órán át is, további információkat vagy marketingkommunikációkat kaphat részünkről, a rendszerben elvégzendő változásokkal kapcsolatos okokból. A marketing üzeneteket tartalmazó e-mailekről való leiratkozás nem akadályozza meg azt, hogy továbbra is küldjünk üzleti tartalmű e-maileket, amelyeken keresztül tájékoztathatjuk Önt az esetleg megkötésre kerülő tranzakció állapotáról.


7. Személyes adatok megosztása és továbbítása


7.1. Az erre a célra megkötött szerződések alapján hozzáférést adhatunk a részünkre szolgáltatott személyes adatokhoz, az általunk felhatalmazott személyeknek, de továbbra is ellenőrizzük személyes adatainak kezelését, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő védelmi intézkedéseket teszünk, a személyes adatok itegritása, illetve biztonsága érdekében.


7.2. A személyes adatait nyilvánosságra hozhatjuk, amennyiben az Ön részéről erre utasítást vagy engedélyt kapunk, vagy ha ezt a vonatkozó jogszabályok előírják, illetve a bírósági vagy hatósági szervek elkövetett vagy feltételezett csalárd tevékenység, bűncselekmény kivizsgálása érdekében megkövetelik.


7.3. Nem továbbítunk személyes adatokat az EGT területén kívülre, kivéve, ha egy vagy több meghatározott garancia vagy kivétel, megfelelőségi határozat, Adatvédelmi pajzs– Privacy Shield, illetve kötelező vállalati szabályok vonatkoznak az adattovábbításra.


7.4. Megfelelőségi határozat, Adatvédelmi pajzs– Privacy Shield tagság, iletve kötelező vállalati szabályok hiányában, a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő továbbítása csak az alábbi feltételek mellett történhet:


7.4.1. az érintett személy kifejezetten hozzájárult a javasolt adattovábbításhoz, miután tájékoztatást kapott az ilyen adattovábbítás esetleges kockázatairól az érintett számára, a megfelelő döntés, illetve a kellő hatású biztonsági intézkedések hiánya miatt;


7.4.2. az adattovábbítás az érintett személy és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez vagy az érintett személy kérésére meghozott szerződéskötést megelőző rendelkezések végrehajtásához szükséges;


7.4.3. az adattovábbítás az adatkezelő és más természetes vagy jogi személy között az érintett személy érdekében létrejött szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;


7.4.4. az adattovábbítás fontos közérdekű okok miatt szükséges;


7.4.5. az adattovábbítás a jogi igény megállapítása, érvényesítése vagy védelme céljára szükséges.


8. A személyes adatok tárolása és biztonságának biztosítása


8.1. A számunkra továbbított személyes adatok bizalmas kezelésének biztosítása fontos feladat számunkra. Műszaki és munkaszervezési intézkedéseket vezettünk be annak érdekében, hogy személyes adatainak bizalmas kezelését és biztonságát biztosítsuk, a személyes adatok tárolására, nyilvánosságra hozatalára és hozzáférésére vonatkozó belső szabályzatokban foglalt eljárásoknak megfelelően. A személyes adatok a saját adattechnológiai rendszereinken, a partereink rendszerein vagy nyomtatott formában, 5 évig vagy bármely más időre terjedő időtartamra tárolhatók, a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint.


8.2. A www.teilor.hu honlapot a szabványos SSL (Secured Socket Layer) titkosítási rendszer védi. Ez a technológia a Teilor részére továbbított valamennyi személyes adatait titkosítja.


9. Az érintetett megillető jogok


9.1. Tájékoztatjuk az érintetett, hogy a személyes adatok védelméről szóló EU 679/2016 Általános adatvédelmi Rendelet új előírásainak alapján, amennyiben az érintett személyes adatai kezelésre kerülnek, az érintetett az alábbiakban felsorolt, valamint bármely más alkalmazandó jogszabályban előírt jog illeti meg:


• A GDPR 15. cikkében előírt hozzáférési jog, amelynek alapján díjmentesen kérheti, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozoan, hogy feldolgozzuk-e az Önt érintő személyes adatokat. Továbbá, a kezelésre kerülő személyes adatairól másolatot igényelhet. A kérelemnek tartalmaznia kell releváns információkat annak érdekében, hogy azonosítsuk Önt az adatbázisunkban. Kérését a törvényes határidőn belül megoldjuk;


• tájékoztatáshoz való jog - a kezelésre kerülő adatok tekintetében az érintettek tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon történő tajékoztatására vonatkozik;


• a GDPR 16. cikkében előírt helyesbítéshez való jog, amelyet felénk intézett a már rendelkezésünkre álló személyes adatainak módosítására irányuló kérelemmel gyakorolhatja. Ezzel a kérelemmel bármikor fordulhat hozzánk, amennyiben észreveszi, hogy adatai hiányosak vagy pontatlanok;


• a GDPR 18. cikkében előírt az adatkezelés korlátozásához való jog, amelyet akkor gyakorolhat, ha vitatja az adatok pontosságát, úgy ítéli meg, hogy a feldolgozás jogellenes, vagy ellenzi az adatok törlését. E jog gyakorlását követően továbbra is tárolhatjuk az éritett személyes adatait, de az adatok egyéb feldolgozása az érintett beleegyezéséhez kötött, kivéve a törvényben kifejezetten előírt eseteket;


• a GDPR 20. cikkében előírt az adathordozhatósághoz való jog, amelyet csak akkor gyakorolhat, ha az adatkezelés az érintett beleegyezésén vagy szerződésén alapul, és amennyiben személyes adatai automatizált módon kerülnek feldolgozásra. Amennyiben a feltételeknek megfelel, a kivánt adatkezelő felé történő adathordozhatóság iránti kérelmet küldhet nekünk;


• a GDPR 21. cikkében előírt a marketing célú adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog. Ezt a jogát az érintett bármikor gyakorolhatja, és garantáljuk részére, hogy személyes adatainak e célra történő feldolgozását mielőbb megszüntetjük. Azonban ésszerű időbe telhet (legfeljebb 72 óra) a kérelem regisztráció és annak megoldása, amely időszakban továbbra is kaphat tőlünk marketinginformációkat;


• a GDPR 17. cikkében előírt a törléshez való jog, amely alapján az adatkezelő köteles az érintett feldolgozásra került személyes adatait törölni. Ez a jog nem abszolút, csak bizonyos, a törvény által kifejezetten meghatározott esetekben gyakorolható. A törlési kérelem benyújtásakor, kérjük vegye figyelembe, hogy az adatok törlése egy igen bonyolult és összetett folyamat lehet.


.• Amennyiben a GDPR szabályzatban előírt rendelkezések megsértését állapítja meg, jogában áll a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Országos Hatósághoz („ANSPDCP”) fordulni, szekhelye: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, internetes honlap címe: http://www.dataprotection.ro, amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelme és az ilyen adatok szabad áramlása kapcsán, a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak, különösen a családi-és magánélethez való jog védelmével foglalkozó felügyelő román hatóság.


9.2. E jogok gyakorlása érdekében kérjük, küldjön nekünk írásban foglalt kérelmet a fenti bejegyzett székhelyünk címére vagy a gdpr@teilor.hu e-mail címünkre, a „Kérelem személyes adatok vontakozásában” tárggyal.


Továbbá, amennyiben vissza kívánja vonni a személyes adatok direkt marketing célokra történő kezelése tekintetében megadott hozzájárulását, lehetősége van a valamennyi marketing célű kommunikációban feltüntetett „leiratkozás” opciót használni.


10. A GDPR Szabályzat frissítése


Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy rendszeresen frissítsük és módosítsuk ezen GDPR Szabályzatot, annak érdekében, hogy valósan tükrözze az érintettek személyes adatainak kezelési módjában bekövetkezett változásokat, valamint a vonatkozó jogszabályi feltételek valamennyi módosítását.


Bármely módosítás előfordulása esetén a www.teilor.hu weboldalunkon megjelenítjük a GDPR Szabályzat módosított változatát, és/vagy más módon is elérhetővé tesszük.


11. Elérhetőség


Amennyiben további tájékoztatást igényel a GDPR Szabályzat tartalmával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot írásban a fent említett székhelyünk címét vagy gdpr@teilor.hu e-mail címünket használva.