BIZTONSÁGI KAMERÁS MEGFIGYELÉSRŐL SZOLÓ SZABÁLYZAT


2021. április 08-tól hatályos 1. sz. verzió.


A jelen szabályzat a TEILOR S.R.L., román illetőségű korlátolt felelősségű társaság, bejegyzett székhelye: Románia, Arges megye, Pitesti municípium, Smeurei utca 54., az Arges Törvényszek Cégbíróságán nyilvántartott cégjegyzékszáma J3/1681/2003, egyedi európai azonosítója (EUID) ROONRC.J3/1681/2003, adószáma (CUI/ egységes bejegyzési szám) RO 15997524 üzemeltetőre vonatkozóan alkalmazandó.


JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK ÉS A JOGSZERŰSÉG FELTÉTELI


a) Az objektumok, a vagyonok, az értékek őrizétéről és a személyek védelméről szóló 2003. július 8-án meghozott 333. sz. törvény, a késöbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;


b) Az objektumok, a vagyonok, az értékek őrizétéről és a személyek védelméről szóló 2003. évi 333 sz. törvény végrehajtásáról szóló 2012. április 11-én meghozott 301. sz. Határozat;


c) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (GDPR) Európai Unió Rendelete;


d) A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata;


e) Munkaköri leirások.


ALKALMAZÁSI KÖR


■ A szabályzat a videokamerás megfigyelési tevékenység keretében kerül alkalmazásra. A videokamerás megfigyelő rendszer használata a helyiségek fizikai biztonságának biztosítására, a vonatkozó külön jogszabályok alapján, a hatóságokkal való kapcsolatban, a vonatkozó jogszabályi előírások, normák szerint, valamint a biztonsági és vagyonőrzési ellenőrzés megvalósítására szükséges.


■ A biztonsági kamerás megfigyelésről szoló szabályzat leírja a videokamerás rendszert és a megfigyelő biztonsági videokamerák által rögzített személyek személyes adatainak, magánéletének és más alapvető jogainak, valamint jogos érdekeinek védelme érdekében tett intézkedéseket.


AZ ELJÁRÁS TARTALMA ÉS CÉLJA


■ A Szabályzat az alábbiakat határozza meg:


a) A kamerás megfigyelő rendszer megvalósítását és használatát szabályozó egységes szabályrendszerét, amelynek célja a személyek és az anyagi javak biztonságának, a vagyonok, ingatlanok, értékek őrzésének és védelmének biztosítása, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi feltételeket és a GDPR adatvédelmi szabályzat szerinti kötelezettségeket, illetve a személyes adatok védelmére, a magánélet tiszteletben tartására, az érintettek jogos érdekeinek és alapvető jogainak garantálására való biztonsági intézkedéseket.


b) A kamerás megfigyelő rendszer irányítására és működtetésére vontakozó felelősségeket, valamint az e tevékenység ellátására való dokumentumok elkészítésével, véleményzésével és jóváhagyásával kapcsolatos feladatokat.


■ A videokamerás megfigyelő rendszer alkalmazásáról szóló szabályzat a Társaság www.teilor.hu honlapján elérhető


■ A jelenleg működő kamerás megfigyelő rendszer kockázatelemzésének elvégzését követően került telepítésre, a védelmi és biztonsági tervek csatolása mellett.


■ A biztonság fenntartásáért felelős szervezeti struktúrák időszakos felülvizsgálatot végeznek, melynek keretében a következőkek ellenőrzik: i. A rendszer územeltetésének szükségességét; ii. a kitűzött cél teljesítését; (iii) a rendszer estleges megfelelő alternatíváit és (iv) azt, hogy a jelen szabályzat továbbra is megfelel-e a nemzeti jognak, valamint az Európai Unió 2016/679 sz. (GDPR) Rendelkezésének.


■ A Társaság kamerás megfigyelő rendszert működtet biztonság és beléptetés ellenőrzés céljára. E rendszer segítségével az épületekbe történő belépést ellenőrizük, illetve a vagyon biztonságát és a személyek - munkavállalók, ügyfelek és/vagy látogatók - védelmét, valamint a birtokolt ingatlanok és adatok, információk biztonságát biztosítjuk.


A kamerás megfigyelő rendszer a biztonsági politika alapján hozott intézkedések részeként, kiegészíti az egyéb biztonsági intézkedéseket, például a beléptető rendszert, és segít megelőzni, megakadályozni és adott esetben kivizsgálni a külső, jogosulatlan személyek belépését és benntartozkodását, ideértve a biztonsági területekhez, helyiségekhez való hozzáférést is.


A fentieken túl a videokamerás megfigyelő rendszer segít megelőzni, felderíteni és kivizsgálni a berendezések, felszerelések vagy vagyontárgyak eltulajdonítását, illetve megelőzni, felderíteni és kivizsgálni a munkavállalókat fenyegető kockázatokat és vészélyeket.


Továbbá, a rendszer eszköz lehet a belső vizsgálatok vagy fegyelmi eljárások keretében történő kivizsgálások vagy információszerzések lefolytatásához, beleértve azokat az eseteket is, amikor biztonsági esemény, incidens következik be, vagy bűncselekmény elkövetésére utaló magatartást észlelnek (kivételes körülmények között fegyelmi eljárás vagy bűnügyi nyomozás során a rögzített képeket továbbítani lehet a nyomozó szervek részére).


A MEGFIGYELÉSRE KERÜLŐ TERÜLETEK


■ A videokamerás megfigyelő rendszer felügyeli:


- a bejáratokat és a munkavállalók, illetve a latógatók részére kijelölt helyiségeket;


- a közhasználatú helyiségeket, területeket;


A kamerák elhelyezése gondos átértékelésre került, annak érdekében, hogy a megfigyelés céljával összhangban nem álló területekre lehetőlég kevésbé fókuszáljanak.


■ a videokamerás megfigyelés nem terjed ki azokra a helyiségekre, amelyek rendeltetésük szerint a magánszférához tartoznak.


KAMERÁS MEGFIGYELÉS ÚTJÁN GYŰJTOTT SZEMÉLYES ADATOK


Kiemelt adatok


A kamerás megfigyelő rendszer alkalmazásának a "különleges kategoriába tartozó adatokat" feltáró képek rögzítésé (például fókuszálással vagy szelektív tájolással) vagy feldolgozása (például indexelés, profilozás) nem célja.


A kamerás megfigyelő rendszer alkalmankénti, ideiglenes, bizonyos körülményk között történő használata nem áll szándékünkban.


A rendszer leírása és műszaki specifikációja


A rendszer a megfigyelt területen telepített kamerák által észlelt bármely mozgást, valamint a dátumot, a pontos időt és a helyszint képes rögzíteni.


Valamennyi biztonsági kamera a nap 24 órájában, a hét 7 napján üzemképes.


Amennyiben ez szükségesnek bizonyul, a képek minősége megengedi a kamerák által lefedett területen áthaladó személyek felismerését. Az erre képzett kezelőknek tiszteletben kell tartaniuk az adatvédelmi, titoktartási beállításokat és a hozzáférési jogosultságot.


A kamerás megfigyelő rendszer alkalmazásának előnyei: (i) a be- és kijáratok megfigyelt területén belüli ellenőrzés fokozása; (ii) illetéktelen személyek belépésének megakadályozása; (iii) az előre kiszámíthatatlan események miatt előfordulő veszteségek kiküszöbölése; (iv) a kockázatnak kitett területekre, objektumokra vonatkozó hatályos jogszabályoknak és egyéb vonatkozó normáknak való megfelelés.


MAGÁNÉLET VÉDELME ÉS ADATBIZTONSÁG


A videokamerás megfigyelő rendszer biztonságának és a magánélet védelmének fokozása érdekében a következő technikai és szervezési intézkedések kerültek bevezetésre:


^ a rögzített anyag tárolási idejének korlátozása, a biztonsági követelményeknek megfelelően;


^ a tárolóeszközök (szerverek, amelyek a rögzített képeket tárolják) biztonságos helyiségekben vannak elhelyezve, védelmük érdekében fizikai biztonsági intézkedések kerültek megvalósításra;


^ valamennyi hozzáférési joggal rendelkező felhasználó aláírta a titoktartási nyilatkozatot, amellyel vállalja, hogy szigorúan betartja a vonatkozó jogszabályi előírásokat;


^ a hozzáférési jogot a felhasználók a megismerés szükségének alapján kapják meg, és csak azokhoz a rögzített anyagokhoz, amelyek feltétlenül szükségesek a munkaköri feladatok teljesítéséhez;


^ a megfigyelő rendszerhez hozzáférési joggal rendelkező személyzet (mind külső, mind belső) valamennyi tagja, titoktartási nyilatkozatott köteles aláírni.


Kizárólag, csak az üzemeltető által erre a célra kijelölt adminisztátor jogosult megadni, módosítani vagy megszüntetni a felhasználók hozzáférési jogát, az adatbázisokhoz való hozzáférés általános szabályai szerint. Az adminisztátor a videokamerás megfigyelő rendszerhez hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyekről, illetve azok hozzáférésének típusáról nyilvántartást vezet és azt folyamatosan frissíti.


A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZOK FELTÁRÁSA


Hozzáférési jogosultsok


■ A tárolt képekhez és/vagy a videókamerás megfigyelő rendszer műszaki kialakításához való hozzáférés kisebb számú munkavállalóra korlátozódik, és a hozzáférés a munkaköri leírásban foglalt feladatok alapján kerül meghatározásra (milyen célból és milyen típusú hozzáférés). Különösen, korlátozások kerülnek bevezetésre, az alábbi jogosultságokkal rendelkező személyek tekintetében:


- A felvételek valós idejű megtekintése: a valós időben lejátszott képek hozzáférhetők a felügyeleti tevékenység végzésére kijelölt munkavállalók számára;


- A rögzített felvételek visszanézése: a rögzített képek megtekintését indokolt esetekben, például a vonatkozó jogszabályban kifejezetten előírt esetekben, illetve biztonsági incidens esetén, a kifejezetten erre a célra kijelölt személyek végezhetik;


- Bármely felvétel másolása, letöltése, törlése vagy módosítása.


Oktatás


■ Valamennyi hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállaló az adatvédelem tárgyában egy bevezető képzésben részesül. Az adatvédelmi oktatás integrálva lesz a munkahelyi képzési és oktatási programba, valamennyi hozzáférési jogosultsággal, illetve videokamerás megfigyelő rendszer kezelésével kapcsolatos munkaköri feladattal rendelkező munkavállaló részére.


■ A szolgálatos adminisztrátornak meg kell gyözödnie arról, hogy a videókamerás megfigyelő rendszer üzemeltetésében részt vevő valamennyi beosztottja - ha van ilyen – a rendszer működtetésére, kezelésére és irányítására kiterjedő tájékoztatásban, illetve oktatásban részesült.


Titoktartásra irányuló intézkedések


■ Az oktatást követően a résztvevők titoktartási nyilatkozatot írnak alá.


A személyes adatok feltárása


■ A személyes adatok harmadik felek részére történő kiadásával kapcsolatos barmiféle tevékenységet dokumentálni kell, illetve szigorú elemzésnek kell álavetni, egyrészt az adattovábbítás szükségessége, másrészt az adatkiadás célja és az adatok feldolgozásra irányuló gyűjtésének eredeti célja (biztonság és belépés -ellenőrzés) közötti összeférhetőség szempontjából. A adminisztrátornak kötelezettsége minden személyes adat kommunikálását, feltárását bevezetni az erre vonatkozó úgyek külön Nyilvántartásába.


■ A Társaság köteles az igazságügyi szervek rendelkezésére bocsátani, irásban foglalt kérés alapján, azokat a videofelvételeket, amelyek rögzítették valamely bűncselekmény elkövetését.


■ A videokamerás megfigyelő rendszer a munkahelyi jelenlét ellenőrzésére vagy a munkahelyi teljesítmény értékelésére nem kerül alkalmazásra. Kivételes esetekben, de a fentiek garantálása mellett, a Fegyelmi Bizottságnak fegyelmi vizsgálat keretében hozzáférés adható, feltéve, hogy a szerzett információk személyi jogot és szabadságot sértő bűncselekmény, szabálysértés, fegyelmi szabály megszegés kivizsgálására szolgálnak.


■ A videokamerákkal kapcsolatos bármilyen biztonsági előírás megszegése bevezetésre kerül az azok kivizsgálásáról szóló regiszterbe.


TÁROLÁSI IDŐ


■ A kamerás megfigyelő rendszer segítségével szerzett adatok tárolási ideje arányos az adatok feldolgozásának céljával, így a (videorendszer által rögzített) képeket legfeljebb 30 napig tárolják, ezt követően a készítési idejük sorrendjében automatikusan törlésre kerülnek. Biztonsági incidens bekövetkezése esetén a vonatkozó felvételek megőrzési ideje meghaladhatja a szokásos határidőt, attól függően, hogy mennyi ideig tart a biztonsági esemény további kivizsgálása. A megőrzés oka szigorú dokumentálás tárgyát képezi, illetve a megőrzés szükségessége rendszeresen felülvizsgálat alá kerül.


■ Amennyiben a tárolási idő meghaladja a jelen szabályzatban előírt időtartamot, ennek ténye a rendszer adminisztrátorja által kezelt Tárolási időt meghaladó felvételekről vezetett regiszterbe kerül nyilvántartásba vételre.


AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEKET MEGILLETŐ JOGOK


■ Az érintett személyek jogait kötelező tiszteletben tartani, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében. A kamerás megfigyeléssel kapcsolatos tevékenységben részt vevő, illetve a rögzített képanyag adminisztrálása tekintetében felelős személyek, kötelesek a vonatkozó jogszabályban, valamint a belső eljárási szabályzatokban foglalt előírásokat betartani.


Az érintettek tájékoztatása


^ Az érintettek előzetes tájékoztatása közérthetően és folyamatosan történik, a megfigyelt területen elhelyezett, kellő láthatóságú figyelmesztető jelzés felszerelésével, annak céljára, hogy a kamerák telepítését jelezzék, illetve a személyes adatok feldolgozására vonatkozó információ közlésre kerüljön.


^ Az érintetteket figyelmeztetni kell arra, hogy kamerás megfigyelő rendszer került telepítésre, és egyúttal tájékoztatni az adatkezelés céljárol, illetve a biztonsági rendszer útján gyűjtött személyes adatok adatkezelőjének kilétéről is.


A hozzáféréshez, a beavatkozáshoz és a tiltakozáshoz való jog


^ A személyes adatok tárolásának időtartama alatt az érintetteknek joguk van hozzáférni a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz, kérni a beavatkozást (törlés / frissítés / helyesbítés / anonimizálás, valamint egyéb törvényes jogok érvényesítését), vagy tiltakozni az adatkezelés ellen, a vonatkozó jogyzabály alapján.


^ A kamerás megfigyelő rendszer használatával kapcsolatban, a személyes adatokhoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére, blokkolására és / vagy törlésére vonatkozó bármely kérést írásban kell elküldeni a gdpr@teilor.hu e-mail címre vagy a bevezetőben feltüntetett üzemeltető székhelyének címére.


^ A hozzáféréshez, a beavatkozáshoz és a tiltakozáshoz való jog gyakorlása iránti kérelem a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőn belül kerül megválaszolásra. Amennyiben a határidőt nem lehet betartani, az érintett tájékoztatást kap a válasz elhalasztásának okáról, valamint a kérelem megoldása érdekében követendő eljárásról is.


^ A hozzáférési jog megtagadható, amennyiben annak gyakorlása a törvényben előírt kivételi körben tartozik. A hozzáférés korlátozása szükségessé válhat akkor is, ha teljesíténi kell a harmadik felek jogainak és szabadságainak védelmére irányuló kötelezettségeket, például ha más személyek is megjelennek a képen, és nincs lehetőség beleegyezésük megszerzésére, vagy képszekesztés útján az irreleváns személyes adatokat nem lehet kivágni.


Ez a szabályzat egyoldalúan bármikor módosítható, a mindekori hatályos verzió weboldalunkon elérhető.


A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (GDPR) Európai Unió Rendelete alapján, az érintetteket bizonyos jogok illetik meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatban. A jelen szabályzatot a www.teilor.hu weboldalon elérhető GDPR adatvédelmi szabályzat egészíti ki.